چاپ

رزومه

 

مشخصات اعضای هئیت مدیره :

 

نام و نام خانوادگی : محمد محمدعلیپور

مدرک تحصیلی : لیسانس/ عمران 

سمت / پست سازمانی : مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

 

سوابق کاری :

شروع و پایان مدت زمان همکاری

سمت / پست سازمانی

محل کار

نام سازمان

ردیف

1370 - 1375

سرپرست کارگاه

خوابگاه و سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت ساختمانی کالنج

1

1375- 1377

سرپرست کارگاه

پروژه های خط انتقال و مخزن آب بتنی هرمزگان

شرکت جهد آب خراسان

2

1377 – 1381

سرپرست کارگاه

آماده سازی فرهنگیان و وزرات بهداشت قوچان

شرکت ارزه گستر

3

1381 - 1385

مدیر پروژه

پروژه ایران خودرو خراسان

شرکت ورزان

4

1385 – 1391

مدیر عامل

پروژه ایران خودرو خراسان

شرکت پردیس بتن

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                مشخصات اعضای هئیت مدیره :

 

نام ونام خانوادگی : محمد مرادی افراپلی

مدرک تحصیلی : لیسانس / تاسیسات  

سمت / پست سازمانی : نائب رئیس هئیت مدیره

 

 

سوابق کاری :

شروع و پایان مدت زمان همکاری

سمت / پست سازمانی

محل کار

نام سازمان

ردیف

1382 – 1385

مسئول اجرائی

پروژه هتل آپارتمان

شرکت بافت معماری

1

1386 – 1388

مسئول اجرائی

پروژه رستوران نرگس

شرکت بافت معماری

2

1388 – 1391

مسئول اجرائی

پروژه ایران خودرو

شرکت پردیس بتن اهورا

3

1391 – 1392

مسئول اجرائی

پروژه بهار

شرکت پردیس بتن اهورا

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                مشخصات اعضای هئیت مدیره :

 

نام و نام خانوادگی : جلیل رحیمی

مدرک تحصیلی : لیسانس / عمران

سمت / پست سازمانی : عضو هئیت مدیره

 

 

 

سوابق کاری :

شروع و پایان مدت زمان همکاری

سمت / پست سازمانی

محل کار

نام سازمان

ردیف

1388 – 1391

مسئول اجرائی

پروژه ایران خودرو خراسان

شرکت پردیس بتن اهورا

1

1391 – 1392

سرپرست کارگاه

پروژه بهار

شرکت پردیس بتن اهورا

2